Recent Posts

Jak powinna wyglądać ewidencja środka trwałego zakupionego od kontrahenta zagranicznego?

Jak mówi prawo bilansowe, wartością początkową zakupionych środków trwałych jest cena ich nabycia. Cena ta zawiera w sobie ogół kosztów, które zostały poniesione przez jednostkę za okres budowy, montaż, przystosowanie i ulepszenie, do dnia bilansowego, bądź przyjęcia do użytkowania. W cenie tej znajduje się również podatek Vat,...

read more

Jak przygotować się do inwentaryzacji za 2014 rok?

O obowiązku przeprowadzania inwentaryzacji mówi art. 26-27 ustawy o rachunkowości. Inwentaryzacją nazywamy okresowe ustalanie, bądź sprawdzanie i kontrolowanie rzeczywistego stanu aktywów oraz pasywów. Inwentaryzacja to niezwykle ważny element rachunkowości każdej jednostki. Odpowiedzialność za nią ponosi kierownik jednostki....

read more

Różnice podatkowe i ewidencja księgowa w remoncie lub ulepszeniu środka trwałego

Jak się okazuje, zamienne używanie pojęć: „remont” oraz „ulepszenie środka trwałego” jest błędem pod względem podatkowym oraz w ramach ewidencji księgowej. Pojęcia te należy rozróżniać, by móc właściwie je zastosować do konkretnych sytuacji. Nieprawidłowe określenie rodzaju poniesionych nakładów przez daną jednostkę, może skutkować...

read more

Jak prawidłowo udokumentować inwentaryzację środków trwałych?

Co zrobić w sytuacji, kiedy inwentaryzacja środków trwałych przeprowadzona w danej jednostce nie wykazała różnic, kiedy porównane zostały dane z arkuszy spisowych wraz z ewidencją analityczną? Czy w takich przypadkach nie jest konieczne sporządzanie żadnych innych dokumentów w ramach rozliczenia inwentaryzacji? Czy takie...

read more